close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KOMUNIKATY

 • Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

   

  • Spis wyborców

   Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW E- WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl  bądź  https://e-wybory.msz.gov.pl

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

             Nazwisko

  1. Imię (imiona)
  2. Imię ojca
  3. Datę urodzenia
  4. Numer ewidencyjny PESEL
  5. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  6. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
  7. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW E- WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl bądź https://e-wybory.msz.gov.pl

   lub  w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Santiago:

  telefonicznie, nr tel.: +56228245000

  1. e-mailowo: santiago.consulado@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Embajada de la República de Polonia en Santiago de Chile, Mar del Plata 2055, Providencia
  3. ustnie: w siedzibie Konsulatu (adres jw.)
  4. faksem, nr faksu: +56228245001

   

   ZGŁOSZENIA MOŻNA DOKONYWAĆ DO DNIA 23 MAJA 2019 r. (włącznie).

   

   

  *****

   

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 lipca 2019 mija ostateczny termin legalizacji pobytu obcokrajowców, którzy wjechali na terytorium Chile przed 8 kwietnia 2018 r. i nie posiadają stosownej wizy.

   

  Wszelkie informacje, dot. procedur migracyjnych można uzyskać w Departamencie Migracji i Cudzoziemców Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Porządku Publicznego. https://www.extranjeria.gob.cl/

   

  Obcokrajowcom, którzy do tego dnia nie uzyskają odpowiedniej zgody na pobyt lub nie rozpoczną procedury pobytowej grożą kary finansowe lub w przypadkach szczególnych deportacja.

   

   

   

  Daty zamknięcia Konsulatu w 2019 r.

   

  Uprzejmie informujemy, że Konsulat RP w Santiago będzie nieczynny w święta polskie i chilijskie przypadające w 2019 r. w następujące dni:

   

  Data

  Nazwa święta

   

  22 kwietnia  (poniedziałek)

   

  Poniedziałek Wielkanocny

  1 maja  (środa)

  Święto Pracy / Dia del Trabajador

  20 czerwca (czwartek)  

  16 lipca (wtorek)

  Boże Ciało

  Día de la Virgen del Carmen

  15 sierpnia (czwartek) 

  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny/ Asunción de la Virgen

  18 września (środa)     

  Independencia de Chile

  19 września (czwartek)    

  20 września (piątek)

  Glorias del Ejército

  Fiestas Patrias

  31 października (czwartek) 

  1 listopada (piątek)

  Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

  Dzień Wszystkich Świętych

  11 listopada (poniedziałek)    

  Święto Niepodleglości

  25 grudnia (środa) 

  Boże Narodzenie

  26 grudnia (czwartek)

  Boże Narodzenie

   

   

   

   

   

   

  Przepisy fitosanitarne przy wjeździe do Chile

   

  W Chile obowiązują rygorystyczne przepisy fitosanitarne, które zakazują przywozu do kraju artykułów rolno-spożywczych w stanie surowym oraz nasion, roślin i wyrobów z surowego drewna.

   

  Przy przekraczaniu granicy zaleca się, również w razie wątpliwości, wpisanie do deklaracji celno-sanitarnej wszelkich, przewożonych przez turystę produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

   

  Na przejściach granicznych bagaże są prześwietlane i w przypadku znalezienia zabronionych produktów, które nie zostały zadeklarowane, nakładane są wysokie mandaty, bez możliwości apelacji.

   

  Więcej informacji - www.sag.cl

   

   

  Zmiana przepisów Kodeksu Granicznego Schengen

   

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

   

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

   

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: