close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Wizytę w konsulacie RP w Santiago w celach paszportowych należy umawiać przez e-konsulat:

  www.e-konsulat.gov.pl

   

   

  Umówienie wizyty w Konsulacie przez system www.e-konsulat.gov.pl nie jest konieczne w przypadku utraty (np. kradzieży) polskiego paszportu podczas pobytu w Chile i konieczności wydania paszportu tymczasowego na pilny powrót do kraju. W takich sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny.

   

   

  INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT PASZPORTÓW:

   

  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

   

  Dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Paszport wydany osobie, która nie ukończyła 13 lat – jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a wydany osobie powyżej 13-go roku życia – 10 lat od daty jego wydania.

   

  W dokumentach paszportowych wydawanych osobom małoletnim, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza, jeżeli osoby te z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie.

   

  W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 12 lat, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.

   

  Konsul jest organem paszportowym dla obywateli polskich za granicą. Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe.

   

  Od dnia 17 stycznia 2013 r. obywatel polski może złożyć wniosek o wydanie paszportu (odpowiednio – paszportu tymczasowego) w innym organie paszportowym niż właściwy dla jego miejsca zamieszkania (oddział paszportowy w kraju lub urząd konsularny za granicą). Zatem możliwe jest przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym. 

   

  Osoba przebywająca czasowo za granicą lub mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu w konsulacie innym niż właściwy dla jej miejsca zamieszkania powinna mieć na uwadze, iż odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

   

  Zaleca się składanie wniosku o nowy paszport z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

   

  Osoba planująca podróż do innego kraju powinna uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju w zakresie dokumentu paszportowego oraz wymaganej jego ważności (dotyczy to również paszportu tymczasowego).

   

  Osoba posiadająca paszport, w którym brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy oraz osoba, w przypadku której nastąpiła zmiana wyglądu, mogąca utrudnić ustalenie jej tożsamości powinna rozważyć kwestię złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu.

   

  Obowiązek wymiany dokumentu paszportowego

   

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

   

  Wydanie drugiego paszportu osobie posiadającej paszport

   

  W wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych:

   

  1. względami ochrony życia i zdrowia tej osoby;
  2. poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej;
  3. posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa;
  4. względami bezpieczeństwa państwa;

  po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi paszportważny przez 2 lata od daty wydania.

   

  Osoba zainteresowana uzyskaniem drugiego paszportu, w przypadku której występują powyższe okoliczności, kieruje w tej sprawie podanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (przesyła je do Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA) wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem swoich argumentów wskazanych w podaniu – w celu uzyskania decyzji w sprawie wydania jej drugiego paszportu.

   

  Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu. Osoba, która otrzymała decyzję ministra wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą – do konsula. Decyzja, o której mowa, wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.

   

  Dokument paszportowy traci ważność:

   

  1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu (zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy, osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy)
  2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego;
  3. z dniem śmierci jego posiadacza;
  4. po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę następujących danych: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

  W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

   

  Odmowa wydania, unieważnienie dokumentu paszportowego

   

  Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

   

  Wydania dokumentu paszportowego odmawia się na wniosek:

   

  • sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
  • organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.

   

  Dokument paszportowy podlega unieważnieniu:

   

  1. na wniosek sądu prowadzącego przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
  2. na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego;
  3. jeżeli został wydany z naruszeniem przepisów ustawy;
  4. na wniosek sądu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej, unieważnia się dokument paszportowy małoletniego, w stosunku do którego ma zostać wydane orzeczenie w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej.

   

  Unieważnienie i odmowa wydania dokumentu paszportowego następuje w drodze decyzji.  

   

  Odwołanie od decyzji wydanej przez konsula w sprawie odmowy wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych za pośrednictwem konsula.

   

  Pomimo istnienia przesłanek uzasadniających odmowę wydania dokumentu paszportowego konsul może wydać paszport tymczasowy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem osoby ubiegającej się o dokument paszportowy. O wydaniu paszportu tymczasowego konsul informuje organ, który wystąpił z wnioskiem o niewydawanie dokumentu paszportowego.

   

  Akty prawne regulujące problematykę paszportową

   

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758).

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U.  poz. 1026, z późn. zm.).

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U.  poz. 131).

   

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274).

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237).

   

  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. L. 385/1).

   

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm  dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w  paszportach i w dokumentach   podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE  L 142/1).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: