close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 • Zasady składania wniosku wizowego

   

  Wizytę w Konsulacie RP w Santiago w celach wizowych należy umawiać poprzez rejestrację w systemie e-konsulat www.e-konsulat.gov.pl

   

  Wniosek wizowy wypełnia się elektronicznie w systemie e-konsulat (wniosek dostępny pod adresem  https://secure.e-konsulat.gov.pl/ )

   

  Godziny przyjmowania wniosków wizowych i wydawania paszportów:

  Poniedziałki       10:00-13:00

  Środy                    14:00-17:00

  Czwartki              10:00-13:00

   

  Ambasada RP w Santiago

  Mar del Plata 2055

  Providencia-Santiago

  Telefon: +56 22 824 5000

  Faks: + 56 22 824 5001

  http://www.santiagodechile.msz.gov.pl/pl/p/santiagodechile_cl_a_pl/

  e-mail:  santiago.embajada@msz.gov.pl

  santiago.secretaria@msz.gov.pl

   

  Konsulat jest zamknięty we wtorki i piątki.

  Skargi i wnioski przyjmowane są w poniedziałki i czwartki w godz. 10:00 – 12:00

   

  Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

   

  1. państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt;
  2. jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe – państwo, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu lub celu pobytu; lub
  3. jeżeli nie można określić głównego docelowego miejsca wizyty – państwo członkowskie, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich.

    

  Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej na tranzyt i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

   

  1. w przypadku tranzytu tylko przez jedno państwo członkowskie – dane państwo członkowskie; lub
  2. w przypadku tranzytu przez kilka państw członkowskich – państwo członkowskie, którego zewnętrzną granicę osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu rozpoczęcia tranzytu.

    

  Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy lotniskowej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

   

  1. w przypadku jednokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się dany port lotniczy tranzytu; lub
  2. w przypadku dwu- lub wielokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się pierwszy port lotniczy tranzytu.

    

  Wniosek wizowy należy złożyć nie wcześniej niż trzy miesiące przed rozpoczęciem planowanej wizyty. Posiadacze wizy wielokrotnego wjazdu mogą złożyć wniosek przed datą, z którą wygasa wiza ważna przez okres przynajmniej sześciu miesięcy.

  1. Osoba ubiegająca się o wizę może być zobowiązana do umówienia się na spotkanie w celu złożenia wniosku. Spotkanie odbywa się z reguły przed upływem okresu dwóch tygodni od daty, w której zażądano spotkania.
  2. W uzasadnionych pilnych przypadkach konsulat może zezwolić osobie ubiegającej się o wizę na złożenie wniosku bez uprzedniego umówienia się na spotkanie albo spotkanie odbywa się natychmiast.

    

  Decyzję w sprawie wniosku urząd podejmuje w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, który został dopuszczony.

  1. W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego.
  2. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

    

  Właściwość w zakresie wydawania wiz obywatelom państw trzecich przebywającym legalnie na terytorium państwa członkowskiego.

  Obywatele państw trzecich, którzy przebywają legalnie na terytorium państwa członkowskiego i którzy, żeby wjechać na terytorium co najmniej jednego innego państwa członkowskiego, muszą posiadać wizę, ubiegają się o wizę w konsulacie państwa członkowskiego właściwego zgodnie z art. 5 ust. 1 lub 2 WKW.

   

  Pobranie danych biometrycznych od wnioskodawcy

  Podczas składania wniosku wizowego w urzędzie od osoby ubiegającej się o wizę pobierane są dane biometryczne obejmujące fotografię jej twarzy i dziesięć odcisków jej palców zgodnie z zabezpieczeniami określonymi w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przyjętej przez Radę Europy, w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

   

  Wnioski wizowe są rozpatrywane w oparciu o ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0810:20120320:PL:PDF

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: